April 01, 2013

North Vietnam Banknotes Collection

North Vietnam Banknotes issued 1946-1950:

- 20 xu (1948):


- 50 xu (1948):


- 1 đồng (1947):


- 5 đồng (1946):


- 5 đồng (1947):

 

Các mệnh giá trung bình:

- 10 đồng (1948):


- 20 đồng (1946):


- 20 đồng (1947-1948):


- 50 đồng (1947):


- 50 đồng (1948-1949):

 

North Vietnam Banknotes high face value:

- 100 đồng (1946-1947):


- 100 đồng (1948):


- 100 đồng (1949):


- 200 đồng (1950):


- 500 đồng (1949):


 

Tiền việt nam thời xưa 1964
 

10 đồng (1948):
 

20 đồng (1946):

20 đồng (1947-1948): 50 đồng (1947):

50 đồng (1948-1949):

 


 

Tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950:


20 xu (1948): 


50 xu (1948):1 đồng (1947):


5 đồng (1946): 
5 đồng (1947): 


No comments:

Post a Comment